Η εγγραφή ενός μέλους των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» εξαρτάται από την προβλεπόμενη καταβολή της συνδρομής του.

Η εγγραφή είναι προσωπική. Κατά τη στιγμή της εγγραφής, εγκρίνετε τη συλλογή
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Με την ευκαιρία της έγκρισης του ετήσιου σχεδίου πρόβλεψης εσόδων και αναλήψεων υποχρεώσεων τακτικών δαπανών, ο Πρόεδρος καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών. 

Το υποψήφιο μέλος αποδέχεται πλήρως τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πολιτικού μας Φορέα υπογράφοντας το έντυπο της αίτησης.