Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» θεωρούν ότι η εθνική στρατηγική άμυνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης, θέση η οποία μεταφράζεται σε απόφαση ενδυνάμωσης της εγχώριας βιομηχανίας, μέσω της προτίμησής της στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων. Στην κατεύθυνση αυτή, προτάσσεται η αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης, δηλαδή του συνόλου των επιχειρήσεων του τομέα άμυνας, κρατικών και ιδιωτικών, και των πολιτικών και στρατιωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση, κλπ. αμυντικών συστημάτων. 

Ως αναδιάρθρωση νοείται η τεχνολογική αυτονομία, η απόκτηση τεχνολογίας μέσω συνεργασιών με εγχώριες εταιρείες, η δημιουργία νομικού, κανονιστικού και φορολογικού πλαισίου τέτοιου που να επιτρέπει την ιεράρχηση της εμπορικής δραστηριότητας υπό την αμυντική πολιτική, όπως και η συμπόρευση έρευνας και παραγωγής. Επιχειρείται δηλαδή η μείωση της εισαγωγής τελικών προϊόντων και η ανατροπή της απλής λογικής πελάτη, με την αξιοποίηση των προμηθειών άμυνας για την απόκτηση και την ανάπτυξη τοπικά, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Ειδικά στον τεχνολογικό τομέα, οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» θέτουν ως προτεραιότητα την εγχώρια ανάπτυξη στους τομείς οπλικών συστημάτων, και κυβερνοχώρου, αναγνωρίζοντας στο κράτος την υποχρέωση ενδυνάμωσης των ικανοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας, ώστε να αποκτήσει αυτονομία σε σχετικές τεχνολογίες.

Η βιομηχανική πολιτική μας, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία από αυτήν νέων τεχνολογικών και εμπορικών
ικανοτήτων, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό την αγοραστική ικανότητα του κράτους.

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» έχουν ως πρωταρχικό σκοπό οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αποκτήσουν διευρυμένο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία μας. Παράλληλα προς την πρωταρχική αποστολή
τους, που εξακολουθεί να είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να έχουν έναν ενεργότερο ρόλο σε άλλους ζωτικούς τομείς.

Η ασφάλεια είναι κορυφαίο θέμα, πάντα επίκαιρο, αφού σχετίζεται με την επιβίωση του Eλληνισμού, που διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από την τουρκική επεκτατική στρατηγική. 

Για να υπάρχει ειρήνη πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, για να υπάρχει ασφάλεια θα πρέπει να υπάρχει ισχύς, και για να υπάρχει ισχύς πρέπει να είναι ενδυναμωμένοι οι βασικοί συντελεστές της. Με τον όρο εθνική ασφάλεια εννοείται η απαίτηση να διατηρηθεί η επιβίωση του κράτους με την χρήση της πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος που αποτελούν την εθνική ισχύ. Ισχύς, ασφάλεια και επιβίωση είναι έννοιες αλληλένδετες, ενυπάρχουν, και είναι σύμφυτες με την έννοια του κράτους.
Ένα κράτος χωρίς ασφάλεια είναι καταδικασμένο σε πολιτική αστάθεια και οικονομική κατάρρευση.

Η Ελλάδα μέσα σ’αυτό το ρευστό και επικίνδυνο περιβάλλον, πρέπει να αναβαθμίσει το ρολο της ως εστία σταθερότητας και τις συνθήκες ασφάλειάς της σε όλα τα επίπεδα, με ενίσχυση των
εσωτερικών και εξωτερικών συντελεστών, για εξισορρόπηση της ισχύος της Τουρκίας.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η αρχή της αξιοκρατίας στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν διέπει την στρατιωτική σταδιοδρομία και έτσι ευνοείται η παρεισαγωγή κομματικών κριτηρίων στις προαγωγές και τοποθετήσεις αξιωματικών. Δεν δίνονται επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας των στρατιωτικών δικαστηρίων, έτσι ώστε να μπορεί να ασκηθεί σωστά το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
Ακόμη, είναι ατελείς οι διατάξεις που ασχολούνται με την διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων από τη κυβέρνηση και με τους ελέγχους που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνηση ασκεί την διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Τέλος να βελτιωθεί η επικρατούσα τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε σε άλλες εποχές, η οποία προσκρούει σε βασικούς κανόνες λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Οι νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στον μεγαλύτερο αυτοματισμό των
ενεργειακών οπλικών συστημάτων και τον κυβερνοπόλεμο αναπτύσσονται
ταχύτατα. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα Μη Επανδρωμένα
Συστήματα (ΜΕΣ) αέρος, ξηράς και θαλάσσης. Τα μεμονωμένα αλλά
κυρίως τα σμήνη ΜΕΣ αποτελούν σοβαρή απειλή για επίγειους και
πλωτούς στόχους. Απαιτείται επομένως η ταχεία ανάπτυξη εγχώριας
Αμυντικής Τεχνολογίας για την αντιμετώπιση τους και άλλων κινδύνων. 

Η αγορά συστημάτων όπως κυβερνοπολέμου, ΜΕΣ και αντι-ΜΕΣ από ξένες
χώρες ενέχει το κίνδυνο ελέγχου των από την κατασκευάστρια χώρα
εναντίον της Εθνικής μας Άμυνας.

2) ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Έμφαση στην εισαγωγή αμυντικών συστημάτων και παραμέληση
ανάπτυξης της εγχώριας Αμυντικής Τεχνολογίας και ειδικά της κρατικής
που έχει καταδικαστεί σε εκποίηση με τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει τα
τρία μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

3) ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η αποτροπή καταστροφής Ελληνικών στόχων από εχθρικά σμήνη ΜΕΣ.

4) ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Έμφαση στα πολλά μικρά και ευέλικτα πλοία εναντίον του πλήθους των
οποίων είναι δυσχερής η επίθεση επί όλων ταυτοχρόνως από σμήνη ΜΕΣ.
Μεγιστοποίηση της συμμετοχής της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην
κατασκευή και τον εξοπλισμό τους. Ανάπτυξη της Κυβερνοασφάλειας.
 Χρηματοδότηση των στρατιωτικών ερευνητικών κέντρων για την
πρόσληψη έμπειρων προγραμματιστών, με κατάλληλο βαθμό ασφάλειας
για την ανάπτυξη του απαιτούμενου λογισμικού. Το υλικό των
απαιτούμενων συστημάτων μπορεί να εισαχθεί προς το παρόν αλλά
«γυμνό» επειδή αφενός η χρήση ξένου λογισμικού εγκυμονεί κινδύνους και
αφετέρου θα εξοικονομηθεί χρόνος που για την ανάπτυξη εγχώριου υλικού
μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Αν τελικά αναπτυχθεί αυτό το υλικό μπορεί να
αρχίσει να χρησιμοποιείται αντί του εισαγόμενου. Τμήματα του λογισμικού
που δεν αποκαλύπτουν την λειτουργία του όλου σχετικού συστήματος
μπορούν να ανατεθούν σε Ελληνικές επιχειρήσεις με περιορισμούς ως
προς την εμπλοκή ξένων στην επιχείρηση.

5) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Νομοθετική ρύθμιση και πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την σοβαρή
χρηματοδότηση των στρατιωτικών ερευνητικών κέντρων.

6) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η πρόσθετη ετήσια δαπάνη για τις νέες προσλήψεις εκτιμάται ότι ανέρχεται
σε 20.000 ευρώ ανά άτομο αλλά πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τη
κατάσταση της αγοράς. Οι προσλαμβανόμενοι να έχουν ελεγχθεί ως προς
το βαθμό ασφάλεια (clearance level) πριν εμπλακούν στο έργο.

7) ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Με την αγορά «γυμνών» συστημάτων θα εξοικονομηθούν τα ποσά που
αντιστοιχούν στο λογισμικό.

8) ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενίσχυση της Εθνικής μας Άμυνας,της αποτρεπτικής μας ικανότητας έναντι
των Τουρκικών απειλών, της αμυντικής μας βιομηχανίας και της εγχώριας
ανάπτυξης μονάδων παραγωγής προηγμένου λογισμικού με γενικότερη
επίπτωση στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας.
Αποφυγή της μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

9) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥΣ

Είναι ενδεχόμενο οι εισαγωγείς οπλικών συστημάτων να ασκήσουν πιέσεις
εναντίον του σχεδίου αλλά μια Πατριωτική Κυβέρνηση θα τις αγνοήσει.
Επίσης μπορεί οι συνήθεις προμηθευτές μας να αρνηθούν να μας
πουλήσουν «γυμνά» συστήματα οπότε είτε θα τα αγοράσουμε ως έχουν
και θα αντικαταστήσουμε τον υπολογιστή τους με δικό μας υλικό και
λογισμικό είτε θα στραφούμε προς άλλες χώρες.

10) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ

Έναρξη το ταχύτερο δυνατόν των σχετικών προσλήψεων και έργων.
Ολοκλήρωση των πρώτων συστημάτων λογισμικού εντός έτους.