Σύστημα Υγείας Ευρωπαϊκού Μοντέλου για όλους τους Έλληνες

Θεωρώντας την υγεία ως το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου και αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα των σύγχρονων υγειονοµικών συστηµάτων, επιλέξαµε ως «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»  να την µελετήσουµε ως φαινόµενο, ως επιστήµη και κυρίως ως εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής. 

Έχουµε την πεποίθηση ότι η υγεία βασισμένη στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ικανή να επιφέρει αλλαγές στην παροχή υγειονοµικής φροντίδας µε την ταυτόχρονη απαλλαγή πολλών από τα προβλήµατα που µαστίζουν το χώρο της φροντίδας υγείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Η κοινωνική πολιτική των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» είναι το σύνολο των μέτρων και των θεσμών με τους
οποίους επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των ποσοτικά σταθμητών όρων διαβίωσης
των κοινωνικών ομάδων και κυρίως των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων Ελλήνων, με
σκοπό να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις κοινωνικής ελευθερίας για όλα τους συμπατριώτες μας.

Σκοπός της κοινωνικής πολιτικής μας είναι η εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης
με τους Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν ισότιμα, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Όλες
οι κρατικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας θα έχουν σκοπό την άνοδο του βιοτικού
επιπέδου, την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες, τη γενικότερη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, και θα αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής μας.

Στόχος των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» είναι να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου συστήματος όπου η ιατρική εξειδίκευση και εμπειρία είναι διαθέσιμη σε όλους.